Nové webové stránky na www.bozpsebek.cz

Bohumil Šebek - odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany

Nabízím poradenství a služby v oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany.

Bezpečnost práce

 Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení, stanovení opatření k jejich eliminaci
 Zařazení prací do kategorií
 Zpracování směrnic BOZP souvisejících s činností organizace
 Vyhodnocování rizik pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek včetně zpracování, vedení a aktualizace předpisu pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek
 Vypracování traumatologického plánu
 Vypracování provozních řádů
 Zajištění pravidelné kontroly BOZP ke stavu technické prevence provozoven, strojů a zařízení se zápisem zjištěného stavu a návrhem na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců
 Zajištění pravidelných kontrol BOZP nad dodržováním závazné legislativy týkající se staveb a stavenišť, včetně zavedení a vedení potřebné dokumentace a školení dodavatelských a subdodavatelských společností objednavatele
 Dozor nad provozovanými činnostmi firmy z hlediska BOZP a zajištění těchto činností
 Provedení registrace a evidence pracovních úrazů včetně vyplnění záznamů a zpráv ve stanovené lhůtě dle platné legislativy
 Zpracování, vedení a aktualizace knihy úrazů
 Zpracování, vedení a aktualizace předpisu řešícího závodní preventivní péče včetně vzorových dokladů prokazujících zdravotní způsobilost zaměstnanců, smlouvu s lékařem závodní preventivní péče, doklady o kontrole pracovišť lékařem ZPP a plnění dalších povinností ZPP
 Kontrola zaměstnanců, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 Kontroly pracoviště z hlediska dodržování předpisů na úseku BOZP
 1 x ročně prověrka bezpečnosti práce včetně závěrečné zprávy
 Evidence a sledování termínů všech revizí, prohlídek a zkoušek
 Osobní účast při jednání s orgány státního dozoru (oblastní inspektorát práce a orgán ochrany veřejného zdraví)
 Koordinace smluvních stavů mezi jednotlivými podnikajícími subjekty
 Poradenská činnost
 Přehled prováděných školení
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one